پکیج ویژه
خدمات جوان سازی پوست + هتل 5
زیبایی صورت
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 5* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج طلایی
خدمات جوان سازی پوست + هتل 3
زیبایی صورت
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 3* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج نقره ایی
خدمات جوان سازی پوست
زیبایی صورت
 • ویزا
 • بلیط
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج معمولی
خدمات جوان سازی پوست
زیبایی صورت
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • مشاور
 • سیم کارت