پکیج ویژه
خدمات زنان و زایمان + هتل 5
لقاح مصنوعی
لابیاپلاستی
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 5* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج طلایی
خدمات زنان و زایمان+ هتل 3
لقاح مصنوعی
لابیاپلاستی
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 3* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج نقره ایی
خدمات زنان و زایمان
لقاح مصنوعی
لابیاپلاستی
 • ویزا
 • بلیط
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج معمولی
خدمات زنان و زایمان
لقاح مصنوعی
لابیاپلاستی
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • مشاور
 • سیم کارت