پکیج ویژه
خدمات چشم پزشکی + هتل 5
لیزیک
لازک
PRK
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 5* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج طلایی
خدمات چشم پزشکی+ هتل 3
لیزیک
لازک
PRK
 • ویزا
 • بلیط
 • هتل ( 3* )
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج نقره ایی
خدمات چشم پزشکی
لیزیک
لازک
PRK
 • ویزا
 • بلیط
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • هزینه بستری شدن در بیمارستان
 • دارو و عکس
 • رفت و آمد
 • سیم کارت
 • مترجم
پکیج معمولی
خدمات چشم پزشکی
لیزیک
لازک
PRK
 • هزینه جراحی بیمارستان
 • مشاور
 • سیم کارت